baner5.gif (19745 bytes)
  

Hasan Yaşar Özfidan Yazıyor...  hasanozfidan1@hotmail.com

  03.03.2006.

.
YASA  ÇIKTI.   KREDİ  KARTI  MAĞDURLARININ  YAPMASI  GEREKENLER.
Bu  süre  içinde   ilgili  yere  yazılı  olarak  müracaat  etmeyenler   bu  haktan  kesinlikle  yararlanamayacaklardır.
.

 

          YASA  ÇIKTI.  KREDİ  KARTI  MAĞDURLARININ  YAPMASI  GEREKENLER.

        Uzun  süreden  beri  beklenen  23.02.2006.  Tarih  ve  5464  Sayılı  Banka  kartları  ve  Kredi  kartları  Kanunu,  Resmi  Gazetenin  01.03.2006  Tarih  26095  Sayısında  yayınlanarak  yürürlüğe   girmiştir.

       Kanunun  ilgili  Maddesi  aynen  şöyle,

     “GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31/1/2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları, altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları, vekâlet ücreti ile birlikte onsekiz eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.

       Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.

        Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.

        Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak, plân doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.

        İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

        Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.

        İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.”

          Bu   Kanundan  31.01.2006  Tarihine  kadar  temerrüde  düşmüş  Kredi  kartı  borcu  olanlar  yararlanabileceklerdir.  Kanunun  yürürlüğe  giriş  tarihi  olan  01.03.2006  Tarihinden  önce  yapılmış  ödemeleri  geri  isteme  hakkı  yoktur.

      Burada  asıl  koşul,  temerrüde  düşmektir.  Kredi  Kartı  borcunu  bir  kere  ödememekle  temerrüde  düşülmemektedir.  Bu  yüzden,  “Anapara”   ve  “Temerrüd”  ne  demektir  bunlar  iyi  bilinmelidir.  

           Anapara   ne  demek?

        Anapara, kart sahibinin ödeme yapmamasını takiben bankanın hesabı kapattığı andaki (genellikle iki ay sonra) borç miktarı demek. Anapara, bankanın borçluya çektiği ihtarname ile de bildiriliyor.

         Temerrüt  ne  demek?

        Üst  üste  iki  üç  taksiti  ödemeyen  borçlu,  ödemeleri  zora  sokmuş  demektir  ve  banka  bir  ihtarname  göndererek  hesabını  kapatır.  Bankanın  bu  uyarısından   sonra  artık  bu  hesap  çalışmayacaktır.  Bu  ihtara  hesabın kat edilmesi denilir  ve  hesabın  kapatıldığı   anlamına  gelir.

       Bankalar   çoğunlukla  kat  ihtarıyla  birlikte  borçluya,  borcunun  tamamını  bir  gün  içinde  ödemesini  ister.  Verilen  bu  süre  bankanın  takdirine  kalmıştır.  Daha  uzun  süre de  verilebilir  ama  çoğunlukla  bir  gün  verilmektedir.   Bu  süre  içinde  borcunu  ödeyemeyen  borçlunun  durumuna  temerrüde  düşmek  denilir.  Temerrüde  düşme  halinde  faiz  şartları  değişir.  Artık  akdi  faiz  değil  bunun  çok  üzerindeki  sözleşmede  belirtilen  temerrüt  faizi  yürürlüğe  girer.

       Bu  şartlara  haiz  olan  kişiler  getirilen  yasadan  yararlanacaklardır.  Öncelikle  bunun  bilinmesinde   yarar  vardır.  Bu  şartlara  uyan  kişilerin,  yasanın  yürürlüğe  girdiği  tarih  olan  01.03.2006.  Tarihinden  itibaren  60  gün  içinde  ilgili  Bankaya  yada  Banka  avukatına  yazılı  olarak  başvurarak  borçlarını  taksitle  ödemek  için  yasadan  yararlanmak  istediklerini  belirtmelidirler.   Bu  süre  içinde  ilgili  yere  yazılı  olarak  müracaat  etmeyenler  bu  haktan  kesinlikle  yararlanamayacaklardır.  Başvuruya  güncel  tebligat  yani,  ilgili  birimin  sizinle  temas  kurabileceği   adres  belirtilecek.  Ayrıca,  bu  adres  bilgilerine  ilave  olarak  size  ulaşılabilenecek  bir  telefon  numarasının   eklenmesini  yararlı  görüyorum.

     Kredi  kartı  borcundan  dolayı  temerrüte  düşen  veya  hakkında  icra takibi  başlatılan  tüketicilerin,   ilgili  Banka  yada  Avukatına  24.04.2006  Tarihine  kadar  bir  dilekçe  yazarak  iadeli  taahhütlü  veya  noter  yolu  ile  ihtarname  çekmesi  gerekmektedir.   Yazının  Bankadan  gelen  ve  temerrüde  düşüldüğünü   yada  icra  takibi  başlatıldığını  bildiren  belgedeki  bankaya  ait  ilgili  birime  hitaben  yazılmasında  yarar  vardır.  Müracaat  şekli  Bankalara  göre  değişik  olabileceğinden  Bankanın  Genel  Müdürlüğüne   hitaben  yazmak  bence  en  uygunudur.

     İspat  edilebilirlik  açısından   başvurularınıza  ilgili  kurumun  evrak  kayıt  sistemlerinden  geçirilmesi   veya  ilgili  Avukata  teslim  edildiğine  dair  imza  alınması  veya  iadeli  taahhütlü  mektup  veya  noter  marifetiyle  söz  konusu  süre  içinde  karşı  tarafa  ulaşacak  şekilde  dilekçelerin  verilmesinde   fayda  bulunmaktadır.

      Bankaya  gönderilecek  yada  verilecek  dilekçe  örneği.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     ...../...../2006.

                                                                                                      (Dilekçeyi Verenin Kendi                

                                                                                                                                               Elyazısıyla  Bu  tarihi  atması  iyi  olur.)


         .....  BANKASI  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNE.

      Bankanızın  ......  İli  .......  Şubesi  aracılığıyla   almış  olduğum  Bankanıza  ait....  nolu  kredi  kartı  sahibiyim.  23.02.2006  Tarih  ve  5464  Sayılı  Banka  Kartları  ve  Kredi  Kartları  Kanununun  Geçici 4.  Maddesi   gereği  borcumun  yeniden  hesaplanarak  18  Aylık  eşit  taksitler  halinde  yeni  bir  ödeme  planı  çıkartılmasını  ve  tarafıma  bildirilmesini  talep ederim.

                                                                                                     Ad  Soyad.

                                                                                                          İmza.
 
Adres:  .....
Tel:  .....

Borç  İcra  Takibinde  ise  Dosya  No:  .....

Kanunun  Yayınlandığı  Resmi  Gazete:  01.03.2006/26095.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Adli  süreçte  olanlar  ne  yapmalı?

       Temerrüde  düşmüş  kredi  kartı  borcu  nedeniyle  hakkında  icra  takibi  yapılan,  takip  kesinleşen  veya  itiraz  nedeniyle  kesinleşmeyen,   malvarlığı  haczedilen,  itirazın  iptali  davası  aşamasında  bulunan,  mal  beyanında  bulunmamaktan  dolayı  hapis  cezası  alanlar,  bankaya  gönderdikleri  dilekçenin   bir  suretiyle  birlikte  en  son  muhatap  oldukları  adli  makama  kendileriyle  ilgili  yürütülen  işlemlerin  durdurulmasını  talep  eden  bir  dilekçe  yazarak  bilgilendirmelerinde  yarar  vardır.

            Dilekçe  Örneği,

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     ...../...../2006.

      .....  İCRA  MÜDÜRLÜĞÜNE   /  MAHKEMESİNE.

        DOSYA NO  : ....

      Hakkımda  …..  Bankası tarafından  .....  Dosya  No  ile  yürütülen   işlemin  23.03.2006  Tarih  ve  5464  Sayılı  Banka  Kartları  ve  Kredi  kartları  Kanununun  Geçici 4.  Maddesi  gereği  haklarım  saklı  kalmak  kaydıyla  durdurulmasını  talep  ederim.  Bankaya  vermiş  olduğum  dilekçe  örneği  ilişiktedir.

      Gereğinin  yapılmasını   arz  ederim.

 

                                                                                                     Ad  Soyad.

                                                                                                          İmza.
 
Adres:  .....
Tel:  .....
 

Kanunun  Yayınlandığı  Resmi  Gazete:  01.03.2006/26095.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tekrar  hatırlatmakta   yarar  görüyorum.  Kredi  Kartı  borçlusu,  bankaya   başvurup  bu  ödeme  planı  doğrultusunda  taksit   tutarını  öderse,  hakkındaki  icra  işlemleri   duracak.  İcra  İflas  Yasasındaki  süreler  işlemeyecek.   Ancak,  icra  takip  işlemleri,  ancak  son   taksidin  vadesinde  ödenmesiyle  tamamen  sona  erecek.

      Borçlu,  borcunu   taksitle  ödemek  istediğini  beyan  etmesi  halinde,  düzenlenecek   ödeme  planını  imzalaması  ve  ilk  taksidini de  peşin   ödemesi  şartıyla,  kendilerine  bildirilen  son  dönem  borcu  tamamen  tahsil  edilinceye  kadar  yıllık  yüzde  18  faiz  oranı  üzerinden  hesaplanan  borç  tutarını;  takip,  dava  masraf  ve  harçları,  vekalet  ücretiyle  birlikte  18  eşit  taksitle  ödeme  hakkına  sahip  olacak.

     Temerrüt  tarihindeki  ana  para  borcu,  kart  çıkaran  kuruluş  tarafından  kart  hamiline  o tarihte  gönderilen  son  dönem  borcunda  belirtilen  toplam  borç  tutarı  olacak.
      Kredi  kartı  borçlularının  başvurması   halinde  ve  yapılan  ödeme  planı  doğrultusunda  taksit  tutarlarını  ödemesi  şartıyla,  yapılmış  işlemler  kalmak  kaydıyla  icra  işlemleri  durdurulacak.

      Taksitlerden  herhangi  birinin  vadesinde  ödenmemesi  durumunda,  borçluya  sağlanan  haklar  ortadan  kalkacak  ve  düzenlemede  belirtilen  gecikme  faizi  üzerinden  mevcut  icra  takibi  işlemlerine  devam  edilecek.

      Son  olarak,  her  Bankanın  müracaat  etme  şekli  bakımından   farklı  hareket  edebileceği   düşüncesiyle,  kişilerin  kredi  kartı  aldıkları  Banka  Şubesine  giderek  bilgi  almalarının  daha  yararlı  olacağını   düşünmekteyim.  Burada  önemli  olan  husus,  müracaatlar  yazılı  olarak  yapılmalı  ve  karşılığında   bir  belge  alınmalıdır.

 

                                                                                                                                           SEVGİLERİMLE.

                                                                                                                                       Hasan  Yaşar  Özfidan.

                                                                                                                                        Hukukçu - Ekonomist.

                                                                                                                                          Araştırmacı   Yazar.

  

 

Türkiye'nin Tarafsız Haber Sitesi - www.ekonomikcozum.com
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. Ekonomikçözüm Haberin kontrolüne tabi değildirler.